Studying in uk eng/pl

It has been a while since I have spent my day in a traditional classroom. At the moment due to covid my Masters degree has been fully remote as we cannot see each other in any sort of social environment. Even though everything is different for everyone at the moment there are also some major differences when it comes to studying in the UK when we compare it to other countries. Let me give you a quick run through how my three years of studying for my bachelor’s degree looked like!

Minęło już trochę czasu odkąd spędziłam dzień w tradycyjnej sali lekcyjnej. Aktualnie przez pandemię COVID-19 moje studia magisterskie odbywają się całkowicie przez internet, bo nie możemy spotkać się w jakimkolwiek środowisku społecznym. Pomimo tego, że aktualnie wszystko wygląda inaczej to ogólnie jest dość dużo różnic jeśli chodzi o studia w UK, gdy porównamy to do studiów w innych krajach. Oto krótkie podsumowanie tego jak wyglądały moje trzy lata studiów licencjackich!

Our board at university at student halls
Photo taken and edited by Monika EP

To start off I’d like to highlight that I went to an arts university so many things were different compared to other universities. As far as I know courses such as law, economy, languages etc. do have exams throughout the course. When it comes to studying journalism and creative writing at an arts university I had only one exam throughout the three years of studying. My course was heavily based on practice, therefore instead of hours spent learning something by heart instead we would just have to prove we know how to do the assigned task!

Na początku chciałabym podkreślić, że studiowałam na uniwersytecie sztuk pięknych, więc moje studia znacznie różniły się od innych uniwersytetów. Z tego co mi wiadomo kierunki takie jak prawo, ekonomia, języki itp. mają egzaminy podczas trwania studiów. Jeżeli chodzi o studia dziennikarstwa i pisarstwa na uniwersytecie artystycznym miałam tylko jeden egzamin w ciągu trzech lat. Mój kierunek skupiał się na zastosowaniu wiedzy w praktyce, więc godziny, które mogliśmy spędzać ucząc się informacji na pamięć spędzaliśmy udowadniając naszym wykładowcom, że potrafimy wykonać zadane nam zadanie.

Artwork by one of the students from glasswork course
Photo taken and edited by Monika EP

I remember quite vividly how during the first year of university I had to run around town with my fellow course mates trying to get as many answers to our Vox pop as possible. What is a Vox pop? It is a survey type questionnaire, which we mostly use to gather opinions on a certain topic from the general public. It is very short and usually there are no more than three questions. So after a quick lecture on Vox pops explaining to us what they were and how they should be conducted we simply went to town centre to prove we knew how to do them.

Bardzo wyraźnie pamiętam jak podczas pierwszego roku studiów musiałam biegać po mieście z innymi osobami z mojego kierunku próbując przeprowadzić tyle vox popów ile daliśmy radę. Czym jest vox pop? Jest to pewnego rodzaju ankieta używana do zdobycia opinii od ogólnej publiki o danej sprawie czy wydarzeniu. Vox popy są bardzo krótkie i najczęściej nie składają się z więcej niż trzech pytań. Po krótkim wykładzie na temat vox popów wyjaśniającym nam jak powinno się je przeprowadzać ruszyliśmy do centrum miasta, aby je przeprowadzić!

Farnham, Main Street, town where I went to university
Photo taken and edited by Monika EP

During my second year of university we started a module that was one of my favourites right next to long form writing. We were creating our very own magazines! We got to learn how to use Photoshop and InDesign. As I was chosen to be the art director of the magazine we were working on I had the opportunity to fully engage with those two programmes and gain an in-depth understanding of how they work and what can be done through using them.

Podczas drugiego roku studiów rozpoczęliśmy moduł, który był jednym z moich ulubionych zaraz przy pisaniu artykułów typu long form. Pracowaliśmy nad utworzeniem i wydaniem naszych autorskich magazynów. Używaliśmy Photoshop oraz InDesign. Zostałam mianowana art directorem mojej grupy co dało mi możliwość zgłębić pracę w programach dzięki czemu nie miałam problemu w późniejszym korzystaniu z pakietu Adobe.

Magazines we created during our second year waiting to be read at the third year show
Photo taken and edited by Monika EP

During those three years I had to sit only one exam. Yes, only one! It was a law in journalism exam and we mostly had to explain what we can write about and what we cannot include in a said story, what troubles we can get ourselves into if we mess something up. I enjoyed each lecture from law in journalism and I didn’t miss even one. Our lecturer was not only knowledgeable but she was also very inspiring as a person as I have never met someone with such a vast area of interests and with so many university degrees in different subjects.

Podczas trzech lat studiowania musiałam napisać tylko jeden egzamin. Tak, jeden! Był to egzamin z prawa w dziennikarstwie, który opierał się na dokładnym opisaniu co możemy ujawnić w danym artykule, co powinno być pozostawione poza kartką papieru oraz jakie problemy mogą nas spotkać, gdy artykuł będzie napisany w sposób pozwalający komuś na pozwanie nas. Uwielbiałam ten moduł i nie ominęłam ani jednego wykładu. Nasza wykładowczyni była nie tylko niezmiernie inteligentną osobą, ale także była bardzo inspirująca. Nigdy wcześniej nie poznałam osoby z tak szeroką gamą zainteresowań oraz z tyloma dyplomami z różnych uniwersytetów!

Artwork of an illustration student
Photo taken and edited by Monika EP

When it comes to the creative writing part of my studies we focused on writing, what a surprise! Alongside theoretical part during every lecture we had to produce a piece of writing focusing on the details or genre spoken about during our lecture. Sometimes we would end up writing haikus every day for a week straight and sometimes we would have to write in a different genre every day. In order to find out what the readers’ response would be to our writing we had workshops. Each week five of us had to send a piece of writing to our lecturer who would later on send it to the rest of us so that we could write down what works in the piece, what grabs your attention and what parts we liked as well as writing about paragraphs/lines we didn’t really like and parts of text that were too convoluted or simply bad in our opinion. Each workshop was there to show us that sometimes other people see our writing in a very different way and we should always get a second opinion on each piece we write.

Jeżeli chodzi o moduł pisarstwa moje studia skupiały się na… pisaniu, cóż za niespodzianka! Każdy wykład składał się z części teoretycznej oraz praktycznej, czyli po omówieniu danego zagadnienia pisarskiego musieliśmy napisać pracę z użyciem elementów omówionych podczas wykładu. Czasem pisaliśmy tylko różnorakie haiku przez tydzień, a czasem codziennie zajmowaliśmy się innym gatunkiem. Co tydzień odbywały się także workshopy w celu dopracowania detalów naszych prac na ocenę. Każdego tygodnia pięcioro z nas wysyłało swoje prace do naszej wykładowczyni, która później wysyłała je nam do oceny ogólnej. Pisaliśmy co w danej historii, wierszu czy krótkim opowiadaniu nam się podobało, co nam się nie podobało i w detalu dawaliśmy sobie nawzajem uwagi. Każdy workshop miał na celu pokazanie nam inną perspektywę, która jest niezbędna podczas pracy nad jakimkolwiek dziełem literackim.

Most of my weeks were also filled with loads of 1:1 tutorials. I would sit down with one of my tutors and talk about my progress, things I found difficult and areas in which I feel confident in and the ones that I still have hard time wrapping my head around. I think that these workshops were one of my favourite parts of each module.

Większość moich tygodni była wypełniona indywidualnymi konsultacjami z wykładowcami. Podczas takich konsultacji rozmawialiśmy o moim postępie, elementach, które były dla mnie problematyczne i tych, w których jeszcze nie czułam się do końca pewna. Takie spotkania były ulubioną częścią z każdego z moich modułów.

My room at university
Photo taken and edited by Monika EP

Studying at an arts university was truly a fascinating experience. I got to see classes from glass blowing, metal work, animation. I have not only gained enough knowledge to be confident working in my chosen field but also I had the opportunity to take a closer look at different art disciplines and how they work, what needs to be done to produce a film, an animation or knit a beautiful carpet!

Studiowanie na uniwersytecie artystycznym było fascynującym przeżyciem. Miałam przyjemność obserwowania zajęć z formowania dmuchanego szkła, pracy w metalu, animacji. Nie tylko zdobyłam wystarczającą wiedzę na temat pola, w którym chciałam pracować, ale także miałam szansę przyjrzeć się bliżej innym formom sztuki, obserwowałam procesy zachodzące przy różnych procesach tworzenia. Podczas studiów dowiedziałam się o procesie produkcji filmowej, animacji oraz jak wydziergać przepiękny dywan!

Submitting my dissertation by the end of the third year
Photo taken and edited by Monika EP

If you’re one of those people who still wonder if studying at an arts university is worth it – it is. Thanks to such a positive experience during my bachelors I decided to continue my studies and this year I will be finishing my master’s degree in creative writing majoring in poetry. I would never change my decision on university or the course I took. Overall those three years at university let me develop further as a writer, an artist and also I gained friendships that I’m sure will last a lifetime.

Jeśli jesteś jedną z tych osób, które wciąż zastanawiają się nad podjęciem studiów na uniwersytecie artystycznym – aplikujcie na te studia! Studia licencjackie przekonały mnie do kontynuacji edukacji i w tym roku będę kończyć magisterium z pisarstwa ze specjalizacją w poezji. Nie zmieniłabym swojej decyzji o uniwersytecie, czy też kierunku studiów. Trzy lata spędzone na uniwersytecie artystycznym pozwoliły mi udoskonalić moje umiejętności dziennikarskie, pisarskie i artystyczne oraz dzięki studiom zdobyłam przyjaciół na całe życie.

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s